„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”
Dodano: 25-01-2019 w kategorii: Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 10 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne

Termin składania ofert: 18.02.2019r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 04.03.2019r. godz. 12:00


Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-02-15 10:44:39
Czas wytworzenia:
2019-01-25 11:46:54

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-02-15 10:44:39
wczoraj
metadane wstęp treść Agnieszka Jędrzejczak
2019-01-25 11:46:54
22 dni temu
metadane tytuł wstęp treść Agnieszka Jędrzejczak
2019-01-25 11:46:54
22 dni temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler