„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”
Dodano: 25-01-2019 w kategorii: Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 10 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne

Informacja z wizji lokalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (2) Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy po zmianach (ujednolicony)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (3)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

Zmiana treści SIWZ Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (4)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (5) - Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (6) - Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (7)

Zmiana treści SIWZ Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 18.02.2019r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 04.03.2019r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 07.03.2019r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 21.03.2019r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 26.03.2019r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 15.04.2019r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 07.05.2019 r. godz. 11:30

Termin składania ofert 16.05.2019r. godz. 11:30

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-07-09 09:01:25
Czas wytworzenia:
2019-01-25 11:46:54

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-07-09 09:01:25
rok temu
metadane wstęp treść
2019-05-16 14:13:01
rok temu
metadane wstęp treść
2019-04-30 07:27:22
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-10 14:59:54
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-22 12:21:35
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-22 12:17:48
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-18 14:56:58
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-05 13:49:01
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-04 13:22:36
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-01 14:51:45
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-02-27 14:35:27
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-02-15 10:44:39
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-25 11:46:54
2 lata temu
metadane tytuł wstęp treść
2019-01-25 11:46:54
2 lata temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler