„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”
Dodano: 15-10-2018 w kategorii: Usługi.

Ogłoszenie o zamówieniu - przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej  Uwaga: poniżej zmiana załączników do SIWZ

JEDZ w wersji .xml

Instrukcja wypełniania JEDZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 10 do SIWZ

Wzór umowy - Załącznik nr 11 do SIWZ

Informacja o wizji lokalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (wraz z załącznikami):

próbka danych za rok 2017

wzór oświadczenia "uzgodnienie z właścicielami terenu"

Załączniki do SIWZ w formie ujednoliconej (z uwzględnieniem zmian):

Załącznik nr 1a do SIWZ -- Tabela - Elementy składowe ceny ryczałtowej

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy

Informacja z wizji lokalnej

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (2)

Termin składania ofert: 26.11.2018 godz. 12:00

Uwaga: zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert: 05.12.2018 godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2


Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-07-11 08:30:02
Czas wytworzenia:
2018-10-15 11:13:02

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-07-11 08:30:02
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-02 14:49:04
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-05 15:38:48
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-11-28 11:35:41
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-11-22 14:24:09
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-11-19 14:20:30
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-11-15 11:54:58
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-17 14:24:52
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-17 11:20:35
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-15 11:14:07
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-15 11:13:02
2 lata temu
metadane tytuł wstęp treść
2018-10-15 11:13:02
2 lata temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler