Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Dodano: 29-12-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez: 

1. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą: 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17 

2. Miasto Łódź, 90 – 926 Łódź,  ul. Piotrkowska 104, w imieniu którego działa Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175; 90- 447 Łódź,

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na:

Rozbudowa ul. Traktorowej  w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

BZZ.2291.27.20

pod adresem:

https://lsi.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229378/rozbudowa-ul-traktorowej-w-lodzi-na-odcinku-od-ul-rojnej-do-ul-aleksandrowskiej-wraz-z-budowa-ronda-na-skrzyzowaniu-z-ul-lanowa-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-1

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

-  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s,

-  komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

-  zainstalowana dowolna najnowsza wersja  przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;

-  włączona obsługa JavaScript,

-  zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Współadministratorami danych osobowych są :

Zarząd Inwestycji Miejskich,

siedziba: Łódź, ul. Piotrkowska 175,

tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,

reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

siedziba: Łódź, ul. Wólczańska 17,

tel. 42 66 49 100, e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl

KRS 0000243066, REGON: 100077301, NIP: 725-19-06-517.

1.1. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych, odpowiednio e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl, daneosobowe@lsi.net.pl.

     Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/ochrona-danych-osobowych oraz https://www.lsi.net.pl/klauzula-informacyjna

1.2.   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Prezesa Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz spółki oraz Miasta Łodzi w związku realizacją Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji Nr 120/2020 z dnia 12 marca 2020 r. zawartego pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. a Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich. W Zarządzie Inwestycji Miejskich odpowiednio w związku z realizacją zadania powierzonego jednostce na podstawie zarządzenia Nr 570/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. W związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.).

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie wspólnie postępowania o udzielenie zamówienia przez ZIM oraz ŁSI oraz zawarcie i realizacja umowy w sprawie zamówienia.

1.3.   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa:

1)  art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Ustawą.

1.4.   Podanie danych osobowych w zakresie określonym Ustawą, rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) jest obowiązkowe, jeżeli oferta nie zawiera wymaganych danych – nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP zamawiający ją odrzuca.

 

1.5.     Zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, ŁSI udostępnia dane złożone w czasie postępowania
o udzielenie zamówień publicznych w terminach i formie tam wskazanej – poprzez publikację na stronie lub na wniosek osób zainteresowanych.

1.6.     Współadministratorzy mogą przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom, z którym Współadministratorzy zawarli umowy powierzenia przetwarzanie danych a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.

1.7.     Dane osobowe będą przetwarzane w:

1) ZIM:

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

2) ŁSI:

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/sektorowego,

- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, oraz czas archiwizacji oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeń.

1.8.    Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w PZP oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.

1.9.    Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

1.10.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1.11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

1.12. Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2.   Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Formularz nr 1 do SIWZ).

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2020-12-29 11:31:31
Czas wytworzenia:
2020-12-29 11:30:41

Historia zmian

Data Zakres Kto
2020-12-29 11:31:31
8 miesięcy temu
metadane Małgorzata Siwicka
2020-12-29 11:30:41
8 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść Małgorzata Siwicka
2020-12-29 11:30:41
8 miesięcy temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler