Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi BZU.2291.35.19
Dodano: 08-08-2019 w kategorii: Usługi.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

załączniki w wersji edytowalnej

uzupełnienie OPZ

PGE wymagania techniczne

ZWiK wymagania techniczne

unieważnienie postępowania

Termin składania ofert:26.08.2019 r. godz. 11:30
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2020-01-14 14:34:56
Czas wytworzenia:
2019-08-08 13:29:09

Historia zmian

Data Zakres Kto
2020-01-14 14:34:56
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Dorota Pajerska
2019-08-27 10:37:12
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść
2019-08-12 12:20:26
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść
2019-08-12 12:10:05
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść
2019-08-08 13:47:07
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść
2019-08-08 13:32:45
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść
2019-08-08 13:29:09
9 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść
2019-08-08 13:29:09
9 miesięcy temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler