Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi BZU.2291.38.19
Dodano: 02-10-2019 w kategorii: Usługi.


ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

załączniki w wersji edytowalnej

wzór umowy

Termin składania ofert: 11.10.2019 r. godz. 11:30
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania


Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2020-01-14 14:33:37
Czas wytworzenia:
2019-10-02 08:29:35

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-10-15 14:35:02
7 miesięcy temu
metadane
2019-10-02 14:55:58
7 miesięcy temu
metadane
2019-10-02 14:46:39
7 miesięcy temu
metadane
2019-10-02 13:23:04
7 miesięcy temu
metadane
2019-10-02 08:29:35
7 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść
2019-10-02 08:29:35
7 miesięcy temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler