Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi
Dodano: 10-07-2019 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Dorota Pajerska.

.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

zal wersji edytowalnej

unieważnienie

Termin składania ofert: 25.07.2019 r. godz. 11:30
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Dorota Pajerska
Wytwarzający:
Dorota Pajerska
Czas udostępnienia:
2019-07-31 11:23:05
Czas wytworzenia:
2019-07-10 15:01:03

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-07-31 11:23:05
4 miesiące temu
metadane wstęp treść
2019-07-10 15:01:03
5 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść
2019-07-10 15:01:03
5 miesięcy temu
utworzenie Dorota Pajerska


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler