Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług informatycznych na potrzeby ŁSI Sp. z o. o.
Dodano: 15-10-2018 w kategorii: Dostawy.

Ogłoszenie o zamówieniu - przesłane do DZUUE

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w DZUUE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

JEDZ w wersji xml

Instrukcja wypełniania JEDZ

Opis przedmiotu zamówienia części I-III

Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załaczniki do SIWZ 11a-c - umowy części I-III

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do umowy dla części nr II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Załącznik nr 10 do SIWZ w formie ujednoliconej (z uwzględnieniem zmian)

Opis przedmiotu zamówienia części I-III

Informacja z otwarcia ofert 

Termin składania ofert: 30.11.2018 godz. 12:00 UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 04.12.2018 godz. 12:00 AKTUALNY

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-03-05 08:30:15
Czas wytworzenia:
2018-10-15 10:34:24

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-03-05 08:30:15
5 miesięcy temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-12-21 12:56:46
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść
2018-12-04 13:35:33
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-11-08 13:42:33
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść
2018-10-17 14:26:40
10 miesięcy temu
metadane wstęp treść Sylwia Muras
2018-10-17 11:16:10
10 miesięcy temu
metadane wstęp treść Sylwia Muras
2018-10-15 10:51:21
10 miesięcy temu
metadane wstęp treść Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak
2018-10-15 10:34:24
10 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak
2018-10-15 10:34:24
10 miesięcy temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler