Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.
Dodano: 22-08-2017 w kategorii: Regulamin udzielania zamówień sektorowych.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.

E-Postępowania
Dodano: 27-11-2015 w kategorii: E-Postępowania.

Lista przygotowanych E-Postępowań

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH W ŁSI SP. Z O.O. DLA POSTĘPOWAŃ, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia Publiczne i Sektorowe w ŁSI sp. z o.o.
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Regulamin udzielania zamówień sektorowych, Zamówienia publiczne i sektorowe. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Roboty Budowlane

Dostawy

Usługi

Dialog Techniczny

​Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 190
E-mail: sekretariat@lsi.net.pl
E-mail: informacja@lsi.net.pl  
tel. +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102
NIP: 725-19-06-517
REGON:100077301
KRS: 0000243066
Wysokość kapitału zakładowego: 989 820 000,00 PLN

Spółka nie posiada oddziałów.

Przedmiot działalności
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Przedmiot działalności. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  jest Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź.
Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o.o. i dzierżawioną od Miasta Łodzi. Zadanie to jest realizowane przez ŁSI sp. z o.o. poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci: 

 • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi,
 • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.  

Kolejnym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest modernizacja oraz rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Spółka jest podmiotem zadań publicznych powierzonych przez Miasto Łódź oraz tych, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Przedmiot działalności Spółki określa szczegółowo Akt założycielski ŁSI sp. z o.o.

Główne zadania Spółki:

 • Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną poprzez  wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci:
  • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, 
  • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. w zakresie systemu oczyszczania ścieków.
 • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej, inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowych – budowa nowej sieci.
 • Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej. 
 • Wykonywanie powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego.


Zgodnie z wpisem w KRS, przedmiot działalności „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje następujące pozycje:

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (przedmiot przeważającej działalności),
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • Przygotowanie terenu pod budowę,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler